Expo Japanese Pavilion

Expo Japanese Pavilion


Expo Germany Pavilion

Expo Germany Pavilion

Expo Swiss Pavilion

Expo Swiss Pavilion


Taizhou bridge

Taizhou Bridge

The Pudong airport

The Pudong Airport


Expo Chinese Pavilion

Expo Chinese Pavilion

China Longgong's factory building

China Longgong's Factory Building


Ikea distribution centerIkea Distribution Center
The Bird's Nest (Olympaic Stadium)

The Bird's Nest (Olympaic Stadium)


The shanghai observatory

The Shanghai Observatory

Zhejiang shipyard

Zhejiang Shipyard